• K : Takim kalo ditanya suka buku apa jawabnya apa?
  • T : Takim nggk suka bacaaa
  • K : Kalo ditanya suka baca apa?
  • T : Majalah bola
  • K : Mmmm selain majalah bola?
  • T : Majalah porno:D
  • K : Hahahaha